07la7p4拷貝

【校園散打】電動校巴 跪完又跪唔係掛

中大購入電動校巴,於三月五日投入服務,但當日即刻就「跪低」。據稱當晚校巴駛到聯合苑時,有行人衝出馬路,司機急停,校巴隨即自動啟動「安全機制」,鎖住校巴。之後司機打算重啟校巴,點知車上乘客等啊等,都未見校巴起動,「唔係死火啊?」